Sabari, Zaharau Ado, Bayero University, Kano, Nigeria